logowanie

rejestracja

jak korzystać
  UBEZPIECZENIA SPORTOWE  
Kalkulacja składki – NNW Zawodnika
 
Ubezpieczyciel
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS – nr 0000009831
NIP: 526-025-10-49, Kapitał zakładowy: 86.352.300,00 zł, Kapitał opłacony: 86.352.300,00 zł
Wnioskowane ubezpieczenie
Piłka nożna – wybór wariantu ubezpieczenia:

Zakres ubezpieczenia Wariant 1
Wariant 2
Wariant 3
Wariant 4
Wariant 5
Wariant 6
Świadczenie z tytułu śmierci w wyniku NNW 10 000 zł 25 000 zł 50 000 zł 60 000 zł 80 000 zł 100 000 zł
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu:
1% świadczenia za 1% orzeczonego uszczerbku
100 zł 250 zł 500 zł 600 zł 800 zł 1 000 zł
Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 1 500 zł 3 750 zł 7 500 zł 9 000 zł 10 000 zł 10 000 zł
Koszty przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych 1 500 zł 3 750 zł 7 500 zł 9 000 zł 10 000 zł 10 000 zł
Świadczenie za leczenie uciążliwe 100 zł 250 zł 500 zł 600 zł 800 zł 1 000 zł
Usługi powypadkowe typu asisstance TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Zwrot kosztów leczenia (25% SU) brak brak brak 15 000 zł 20 000 zł 25 000 zł
Świadczenie ryczałtowe za operacje (25% SU)
Płatność składki
Użyj [przelicz składkę], aby zobaczyć kwotę składki / raty do zapłaty.
Aby przejść dalej wybierz sposób płatności (zaznaczając przy wybranej kwocie).
jednorazowo
dwie równe raty
cztery równe raty
dwanaście równych rat
Jeżeli zmieniłeś parametry kalkulacji i chcesz zobaczyć właściwą składkę – użyj klawisza [przelicz składkę]. W celu prawidłowego obliczenia składki możesz być poproszony o uzupełnienie niektórych brakujących danych.
przelicz składkę